Syncopacma larseniella GOZMÁNY, 1957 Fam.: Gelechiidae