Yponomeuta rorrella (HÜBNER, 1796), Yponomeutidae, ID 13520