Yponomeuta sedella TREITSCHKE, 1833, Yponomeutidae, ID 13550