Argyresthia praecocella ZELLER, 1839, Yponomeutidae, ID 14400