Argyresthia abdominalis ZELLER, 1839, Yponomeutidae, ID 14490