Argyresthia pygmaeella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Yponomeutidae, ID 14550