Argyresthia fundella (Fischer v. Röslerstamm, 1835), Yponomeutidae, ID 14600