Argyresthia spinosella STAINTON, 1849, Yponomeutidae, ID 14620