Stathmopoda pedella (LINNAEUS, 1761), Oecophoridae, ID 24030