Zygaena transalpina (ESPER, 1780), Zygaenidae, ID 39960