Zygaena lonicerae (SCHEVEN, 1777), Zygaenidae, ID 39990