Hypochalcia lignella (HÜBNER, 1796), Pyralidae, ID 58100