Epischnia prodromella (HÜBNER, 1799), Pyralidae, ID 58270