Scoparia ambigualis (TREITSCHKE, 1829), Pyralidae, ID 61680