Algedonia terrealis (TREITSCHKE, 1829), Pyralidae, ID 66380